معرفی دوره
تجوید مقدماتی قرآن کریم (قرائت سطح 3)
درس تجوید مقدماتی توسط استاد، محمد خواجوی در 15 جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. برخی از سرفصلها و دروس این درس عبارت است از: کلیات علم تجوید، تلفظِ صداهای کوتاه به لهجه عربی، تلفظ حروف، صِفات حروف، مخارج حروف، اَحکام نونِ ساکِنِه و تنوین، تَفخیم و تَرقیقِ راء، قَصر و مَدّ و اقسام مَدّ، اِبتدا و وَقف و سَجده های قرآن
معرفی اساتید
معرفی دروس
تجوید مقدماتی
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 18 جلسه
 1. کلیات و مقدمه
  [محتوای آفلاین]
 2. تلفظ صداهای کوتاه،همزه،هاء ضمیر
  [محتوای آفلاین]
 3. مخارج حروف؛ حرف(ث)
  [محتوای آفلاین]
 4. مخارج حروف؛حرف(ذ)و(ح)
  [محتوای آفلاین]
 5. مخارج حروف؛ حرف(ع)و(و)
  [محتوای آفلاین]
 6. صفات حروف(1) استعلا،استفال،تغلیض لام در (الله)
  [محتوای آفلاین]
 7. صفات حروف(2) قلقله،غنه
  [محتوای آفلاین]
 8. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 9. مخارج حروف حرف(4)حرف(ص)و(ض)
  [محتوای آفلاین]
 10. مخارج حروف حرف(5)حرف(ط)و(ظ)و(غ)
  [محتوای آفلاین]
 11. احکام نون ساکنه و تنوین
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 13. ادغام دو حرف در یکدیگر
  [محتوای آفلاین]
 14. احکام (راء)
  [محتوای آفلاین]
 15. قصرو مد
  [محتوای آفلاین]
 16. ابتدا و وقف
  [محتوای آفلاین]
 17. سکت،قطع،سجده های قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 18. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 24 ساعت
تعداد جلسات 18 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان