معرفی دوره
آزمون تجدیدی ضمن خدمت استانها
معرفی اساتید
معرفی دروس
آزمون تجدیدی
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. آزمون تجدیدی
    [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 1 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه دوره 0 تومان