معرفی دوره
آزمون مسطورا - ضمن خدمت استانها (تستی)
معرفی اساتید
معرفی دروس
مسطورا - فصل اول: ایمان و امید
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. سطر اول: طرحی نو از قرآن
  [محتوای آفلاین]
 2. سطر دوم: دو بال ایمان و عمل
  [محتوای آفلاین]
 3. سطر سوم: ایمان آگاهانه
  [محتوای آفلاین]
 4. سطر چهارم: برتری همیشگی مومنین
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر پنجم: نفی ایمان دل بخواهی و گاه گاهی
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر ششم: نور ایمان
  [محتوای آفلاین]
مسطورا - فصل دوم: توحید و جهت حرکت
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. سطر هفتم: تنها قدرتمند عالم
  [محتوای آفلاین]
 2. سطر هشتم: توحید در زندگی
  [محتوای آفلاین]
 3. سطر نهم: عبادت انحصاری خدا
  [محتوای آفلاین]
 4. سطر دهم: اطاعت انحصاری خدا
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر یازدهم: جامعه توحیدی
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر دوزادهم: تأثیرات روانی توحید
  [محتوای آفلاین]
مسطورا - فصل سوم: نبوت و قیام
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. سطر سیزدهم: فلسفه نبوت
  [محتوای آفلاین]
 2. سطر چهاردهم: حرف اول و آخر انبیا
  [محتوای آفلاین]
 3. سطر پانزدهم: فاتحان تاریخ
  [محتوای آفلاین]
 4. سطر شانزدهم: بزرگترین مخالفین انبیاء
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر هفدهم: کارخانه انسان سازی
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر هجدهم: لزوم اطاعت از پیغمبر
  [محتوای آفلاین]
مسطورا - فصل چهارم: ولایت و هم جبهگی
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. سطر نوزدهم: اصل مترقی ولایت
  [محتوای آفلاین]
 2. سطر بیستم: نفی ولایت غیر خدا
  [محتوای آفلاین]
 3. سطر بیست و یکم: پیوندهای جامعه ولایی
  [محتوای آفلاین]
 4. سطر بیست و دوم: ولیّ الهی، قطب اصلی جامعه
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر بیست و سوم: هم جبهه با شیطان
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر بیست و چهارم: استقامت در جامعه ولایی
  [محتوای آفلاین]
مسطورا - فصل پنجم: معاد و مقصد
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. سطر بیست و پنجم: تفکیک ناپذیری دنیا و آخرت
  [محتوای آفلاین]
 2. سطر بیست و ششم: حقیقتی گریز ناپذیر
  [محتوای آفلاین]
 3. سطر بیست و هفتم: حقیقت زندگی دنیا و آخرت
  [محتوای آفلاین]
 4. سطر بیست و هشتم: آمادگی و مراقبه برای مرگ
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر بیست و نهم: خوف از آخرت
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر سی‌ام: ساخت آخرت با عمل‌های کوچک دنیایی
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 5 درس
مدت زمان آموزش 1 ساعت
تعداد جلسات 30 جلسه
هزینه دوره 0 تومان