معرفی دوره
دوره تدبر در قرآن کریم سطح 3 استان همدان
معرفی اساتید
معرفی دروس
سبک زندگی قرآنی (3) ارتباط انسان با انسان
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 20 جلسه
 1. مفهوم شناسی، مبادی و روش شناسی
  [محتوای آفلاین]
 2. مبانی ارتباط انسان با انسان در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 3. خودشناسی و راه های تحقق آن از منظر قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 4. آثار خودشناسی در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 5. خودسازی و راه های تحقق آن در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 6. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 7. مراتب خودسازی در سبک زندگی قرآنی (1)
  [محتوای آفلاین]
 8. مراتب خودسازی در سبک زندگی قرآنی (2)
  [محتوای آفلاین]
 9. آثار خودسازی از منظر قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 10. موانع خود شناسی و خود سازی از منظر قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 11. ارتباط انسان با خانواده و خویشاوندان در سبک زندگی قرآنی (1)
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 13. ارتباط انسان با خانواده و خویشاوندان در سبک زندگی قرآنی (2)
  [محتوای آفلاین]
 14. ارتباط انسان با شهروندان در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 15. ارتباط انسان مسلمان با مسلمانان دیگر در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 16. ارتباط انسان مسلمان با اهل کتاب، مشرکان و منافقان
  [محتوای آفلاین]
 17. آسیب شناسی ارتباط انسان با خود و دیگران در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 18. توصیه های قرآنی و مهارت های کاربردی در ارتباط انسان با انسان در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 19. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
 20. ارتباط انسان با شهروندان در سبک زندگی قرآنی (2)
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 28 ساعت
تعداد جلسات 20 جلسه
هزینه دوره 0 تومان