معرفی دوره
تدبر در سوره منافقون و نور
معرفی اساتید
معرفی دروس
تدبر در سوره منافقون و نور
تعداد جلسات: 9 جلسه
 1. تدبر در سوره منافقون بخش 1
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر در سوره منافقون بخش 2
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر در سوره منافقون بخش 3
  [محتوای آفلاین]
 4. تدبر در سوره منافقون بخش 4
  [محتوای آفلاین]
 5. تدبر در سوره منافقون بخش 5
  [محتوای آفلاین]
 6. تدبر در سوره منافقون بخش 6
  [محتوای آفلاین]
 7. تدبر در سوره منافقون بخش 7
  [محتوای آفلاین]
 8. تدبر در سوره منافقون بخش 8
  [محتوای آفلاین]
 9. تدبر در سوره نور
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 28 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان