معرفی دوره
تربیت معلم طرح کلی اندیشه اسلامی
معرفی اساتید
معرفی دروس
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
تعداد جلسات: 29 جلسه
 1. قسمت 1 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 2. قسمت 2 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 3. قسمت 3 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 4. قسمت 4 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 5. قسمت 5 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 6. قسمت 6 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 7. قسمت 7 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 8. قسمت 8 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ایمان
  [محتوای آفلاین]
 9. قسمت 9 - طرح کلی اندیشه اسلامی - توحید
  [محتوای آفلاین]
 10. قسمت 10 - طرح کلی اندیشه اسلامی - توحید
  [محتوای آفلاین]
 11. قسمت 11 - طرح کلی اندیشه اسلامی - توحید
  [محتوای آفلاین]
 12. قسمت 12 - طرح کلی اندیشه اسلامی - توحید
  [محتوای آفلاین]
 13. قسمت 13 - طرح کلی اندیشه اسلامی - توحید
  [محتوای آفلاین]
 14. قسمت 14 - طرح کلی اندیشه اسلامی - توحید
  [محتوای آفلاین]
 15. قسمت 15 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 16. قسمت 16 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 17. قسمت 17 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 18. قسمت 18 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 19. قسمت 19 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 20. قسمت 20 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 21. قسمت 21 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 22. قسمت 22 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 23. قسمت 23 - طرح کلی اندیشه اسلامی - نبوت
  [محتوای آفلاین]
 24. قسمت 24 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ولایت
  [محتوای آفلاین]
 25. قسمت 25 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ولایت
  [محتوای آفلاین]
 26. قسمت 26 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ولایت
  [محتوای آفلاین]
 27. قسمت 27 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ولایت
  [محتوای آفلاین]
 28. قسمت 28 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ولایت
  [محتوای آفلاین]
 29. قسمت 29 - طرح کلی اندیشه اسلامی - ولایت
  [محتوای آفلاین]
30 آیه منتخب از طرح کلی اندیشه اسلامی
تعداد جلسات: 30 جلسه
 1. استاد سلامت - سطر 1
  [محتوای آفلاین]
 2. استاد سلامت - سطر 2
  [محتوای آفلاین]
 3. استاد سلامت - سطر 3
  [محتوای آفلاین]
 4. استاد سلامت - سطر 4
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر 5
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر 6
  [محتوای آفلاین]
 7. سطر 7
  [محتوای آفلاین]
 8. سطر 8
  [محتوای آفلاین]
 9. سطر 9
  [محتوای آفلاین]
 10. سطر 10
  [محتوای آفلاین]
 11. سطر 11
  [محتوای آفلاین]
 12. سطر 12
  [محتوای آفلاین]
 13. سطر 13
  [محتوای آفلاین]
 14. سطر 14
  [محتوای آفلاین]
 15. سطر 15
  [محتوای آفلاین]
 16. سطر 16
  [محتوای آفلاین]
 17. سطر 17
  [محتوای آفلاین]
 18. سطر 18
  [محتوای آفلاین]
 19. سطر 19
  [محتوای آفلاین]
 20. سطر 20
  [محتوای آفلاین]
 21. سطر 21
  [محتوای آفلاین]
 22. سطر 22
  [محتوای آفلاین]
 23. سطر 23
  [محتوای آفلاین]
 24. سطر 24
  [محتوای آفلاین]
 25. سطر 25
  [محتوای آفلاین]
 26. سطر 26
  [محتوای آفلاین]
 27. سطر 27
  [محتوای آفلاین]
 28. سطر 28
  [محتوای آفلاین]
 29. سطر 29
  [محتوای آفلاین]
 30. سطر 30
  [محتوای آفلاین]
آشنایی با سیره ائمه (انسان 250 ساله)
تعداد جلسات: 24 جلسه
 1. قسمت 1 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 2. قسمت 2 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 3. قسمت 3 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 4. قسمت 4 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 5. قسمت 5 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 6. قسمت 6 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 7. قسمت 7 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 8. قسمت 8 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 9. قسمت 9 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 10. قسمت 10 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 11. قسمت 11 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 12. قسمت 12 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 13. قسمت 13 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 14. قسمت 14 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 15. قسمت 15 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 16. قسمت 16 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 17. قسمت 17 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 18. قسمت 18 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 19. قسمت 19 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 20. قسمت 20 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 21. قسمت 21 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 22. قسمت 22 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 23. قسمت 23 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
 24. قسمت 24 - انسان 250 ساله
  [محتوای آفلاین]
مکتب امام
تعداد جلسات: 11 جلسه
 1. مکتب امام - جلسه1
  [محتوای آفلاین]
 2. مکتب امام - جلسه2
  [محتوای آفلاین]
 3. مکتب امام - جلسه3
  [محتوای آفلاین]
 4. مکتب امام - جلسه4
  [محتوای آفلاین]
 5. مکتب امام - جلسه5
  [محتوای آفلاین]
 6. مکتب امام - جلسه6
  [محتوای آفلاین]
 7. مکتب امام - جلسه7
  [محتوای آفلاین]
 8. مکتب امام - جلسه8
  [محتوای آفلاین]
 9. مکتب امام - جلسه9
  [محتوای آفلاین]
 10. مکتب امام - جلسه10
  [محتوای آفلاین]
 11. مکتب امام - جلسه11
  [محتوای آفلاین]
کارگاه عملی روش تدریس طرح کلی
تعداد جلسات: 0 جلسه
آزمون پایانی دوره مجازی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
تعداد جلسات: 1 جلسه
 1. آزمون پایانی دوره مجازی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 6 درس
مدت زمان آموزش 100 ساعت
تعداد جلسات 95 جلسه
هزینه دوره 0 تومان