معرفی دوره
آموزش تدبر در قرآن «سطح 1» استاد صبوحی
تدبر در در سوره های انشقاق تا بینه با ارائه استاد علی صبوحی طسوجی؛ بر اساس جلد ششم کتاب تدبر در قرآن. نحوه تهیه کتاب: سایت انتشارات موسسه تدبر در کلام وحی به آدرس tadabborpub.ir؛ فروشگاه محصولات قرآنی بصائر سازمان دارالقرآن به شماره 02166956201
معرفی اساتید
استاد علی صبوحی طسوجی
معرفی دروس
توضیحات دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن استاد صبوحی
تعداد جلسات: 1 جلسه
 1. توضیحات دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن استاد صبوحی
  [محتوای آفلاین]
آموزش مبانی تدبر استاد صبوحی
تعداد جلسات: 3 جلسه
 1. آموزش مبانی تدبر استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. آموزش مبانی تدبر استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. آموزش مبانی تدبر استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره انشقاق استاد صبوحی
تعداد جلسات: 3 جلسه
 1. تدبر سوره انشقاق استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره انشقاق استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر سوره انشقاق استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره بروج استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره بروج استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره بروج استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره طارق استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره طارق استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره طارق استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره اعلی استاد صبوحی
تعداد جلسات: 3 جلسه
 1. تدبر سوره اعلی استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره اعلی استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر سوره اعلی استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره غاشیه استاد صبوحی
تعداد جلسات: 3 جلسه
 1. تدبر سوره غاشیه استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره غاشیه استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر سوره غاشیه استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره فجر استاد صبوحی
تعداد جلسات: 4 جلسه
 1. تدبر سوره فجر استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره فجر استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر سوره فجر استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
 4. تدبر سوره فجر استاد صبوحی بخش چهارم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره بلد استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره بلد استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره بلد استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره شمس استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره شمس استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره شمس استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره لیل استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره لیل استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره لیل استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره ضحی استاد صبوحی
تعداد جلسات: 3 جلسه
 1. تدبر سوره ضحی استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره ضحی استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر سوره ضحی استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره شرح استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره شرح استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره شرح استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره تین استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره تین استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره تین استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره علق استاد صبوحی
تعداد جلسات: 3 جلسه
 1. تدبر سوره علق استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره علق استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. تدبر سوره علق استاد صبوحی بخش سوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره قدر استاد صبوحی
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. تدبر سوره قدر استاد صبوحی بخش اول
  [محتوای آفلاین]
 2. تدبر سوره قدر استاد صبوحی بخش دوم
  [محتوای آفلاین]
تدبر سوره بینه استاد صبوحی
تعداد جلسات: 1 جلسه
 1. تدبر سوره بینه استاد صبوحی
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 17 درس
مدت زمان آموزش 32 ساعت
تعداد جلسات 40 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان