معرفی دوره
تفسیر آسان (تدبر در قرآن کریم) - تأمین اجتماعی
معرفی اساتید
معرفی دروس
مشخصات دوره
تعداد دروس 0 درس
مدت زمان آموزش 24 ساعت
تعداد جلسات
هزینه دوره 0 تومان