معرفی دوره
تدبر در سوره محمد(ص)
تدبر در سوره محمد(ص)
معرفی اساتید
معرفی دروس
تدبر در سوره محمد(ص)
تعداد جلسات: 16 جلسه
 1. جلسه اول: تدبر در آیات 1 تا 3
  [محتوای آفلاین]
 2. جلسه دوم: تدبر در آیات 4 تا 6
  [محتوای آفلاین]
 3. جلسه سوم: تدبر در آیات 7 تا 9
  [محتوای آفلاین]
 4. جلسه چهارم: تدبر در آیات 10 و 11
  [محتوای آفلاین]
 5. جلسه پنجم: تدبر در آیات 12 و 13
  [محتوای آفلاین]
 6. جلسه ششم: تدبر در آیات 14 و 15
  [محتوای آفلاین]
 7. جلسه هفتم: تدبر در آیات 16 و 17
  [محتوای آفلاین]
 8. جلسه هشتم: تدبر در آیات 18 و 19
  [محتوای آفلاین]
 9. جلسه نهم: تدبر در آیات 20 و 21
  [محتوای آفلاین]
 10. جلسه دهم: تدبر در آیات 22 و 23
  [محتوای آفلاین]
 11. جلسه یازدهم: تدبر در آیه 24
  [محتوای آفلاین]
 12. جلسه دوازدهم: تدبر در آیات 25 تا 28
  [محتوای آفلاین]
 13. جلسه سیزدهم: تدبر در آیات 29 و 30
  [محتوای آفلاین]
 14. جلسه چهاردهم: تدبر در آیه 31
  [محتوای آفلاین]
 15. جلسه پانزدهم
  [محتوای آفلاین]
 16. جلسه شانزدهم
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 20 ساعت
تعداد جلسات 16 جلسه
هزینه دوره 0 تومان