معرفی دوره
ازمون فنون معلمی و روانشناسی تربیتی8
معرفی اساتید
معرفی دروس
ازمون فنون معلمی و روانشناسی تربیتی8
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. ازمون فنون معلمی و روانشناسی تربیتی8
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 24 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه دوره 0 تومان