معرفی دوره
ازمون فنون معلمی و روانشناسی تربیتی7
معرفی اساتید
معرفی دروس
فنون معلمی و روانشناسی تربیتی6
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. فنون معلمی و روانشناسی تربیتی6
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 12 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه دوره 0 تومان