معرفی دوره
ازمون کاربرد علوم روانشناسی در حفظ قران کریم 7
معرفی اساتید
معرفی دروس
کاربرد علوم روانشناسی در حفظ قران کریم6
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. کاربرد علوم روانشناسی در حفظ قران کریم6
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 12 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه دوره 0 تومان