معرفی دوره
مهارتهای تبلیغی و آموزشی(ثقلین)
معرفی اساتید
معرفی دروس
علوم مهارتی(ثقلین)
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. چیستی مسائل
  [محتوای آفلاین]
 2. اهمیت مسئله شناسی
  [محتوای آفلاین]
 3. حل مسائل از طریق ریشه یابی
  [محتوای آفلاین]
 4. ماموریت و کارکردهای شبکه
  [محتوای آفلاین]
 5. اجزاء و سطح ارتباطی شبکه
  [محتوای آفلاین]
 6. تعامل و اثر متقابل در شبکه
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 10 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
هزینه دوره 0 تومان